خريد زمين صنعتي در شهرك صنعتي بهارستان كرج

خريد زمين صنعتي در شهرك صنعتي بهارستان كرج

Baharestan Industrial Town, Alborz Province, Iran

فروش

5,400,000,000تومان

املاک مشابه