شهرک صنعتی موزاییک سازان

شهرک صنعتی موزاییک سازان

شهرک صنعتی موزاییک سازان

آدرس:خاوران – بعد از پاکدشت -شهرک موزائیک سازان  • مساحت :هکتار

  • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:

  • اشتغال ایجاد شده: نفر
  • آب

  • گاز

  • برق