شهرک صنعتی آراسنج

شهرک صنعتی آراسنج

شهرک صنعتی آراسنج

آدرس : ۵ کیلومتری جاده بویین زهرا ساوه • مساحت :۱۳۸هکتار

 • تعداد واحد به بهره برداری رسیده:۶۶

 • اشتغال ایجاد شده: ۱۸۲۶نفر
 • آب

 • گاز

 • برق

 • اینترنت

 • پست فشار قوی

 • تلفن
 • صنایع فلزی

 • صنایع كاني غير فلزی

 • صنایع غذايی

 • صنایع برق الكترونيك

 • آرایشی بهداشتی

 • صنایع نساجي و پوشاك

 • صنایع شيميايی

 • صنایع سلولزی